Daglig leder Randi Lundquist i Hitra Næingsforening har oversendt en høringsuttalelse til Hitra kommune etter at diskusjonen om å legge om veien gjennom Fillan sentrum kom opp igjen.

Næringsforeningen: Mener debatten om veiomlegging bør legges død

– Å legge fylkesveien utenom Fillan sentrum vil være helt ødeleggende for næringslivet

Publisert: 4. februar 2020 14:04.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Med bakgrunn i debatten om trafikksikkerhet i Fillan sentrum og forslaget fra Hitra Pensjonistparti om igjen å ta opp til diskusjon om å legge hovedveien utenfor Fillan samlet medlemmer i handelstanden og Hitra Næringsforening seg for å diskutere saken denne uka.
- Vi ønsker alle fokus på trafikksikkerhet, men å fjerne gjennomgangstrafikken i Fillan vil ikke underbygge handel og et livskraftig sentrum som kan bygges ut videre, oppsummerer daglig leder Randi Lundquist i Hitra Næringsforening etter møtet.

Annonser

Næringsforeningen understreker at de næringsdrivende i Fillan stiller seg bak FAU ved Fillan Skole når de ber det nye Trafikksikkerhetsutvalget utrede en sikrere løsning ved gangfeltet mellom skolen og sentrum fordi de mener den er
uoversiktlig og trafikkfarlig slik den er i dag. Formannskapet har tatt tak i saken og bedt administrasjonen gjennomføre tiltak innen skolestart høsten 2020, og dette understøtter Næringsforeningen.

Sett inn flere tiltak for å øke trafikksikkerheten

«Fart dreper» er et kjent uttrykk i trafikksammenheng og Næringsforeningen mener at fartsgrensen i Fillan bør settes ned fra 40 til 30 km/t.

– En annen faktor som går ut over sikkerheten er mangel på lys i den mørke årstiden. Vi foreslår at det investeres både i forbedret veilys og trafikklys ved fotgjengerovergangene ved skolen og ved rådhuset, gjerne også automatisk blinkende lys over veien når gående og syklende nærmer seg og er i overgangsfeltet, forteller Lundquist

Sammen med skilting, fartsdumper og trafikkvakter på spesielt utsatte tidspunkt bør dette være strakstiltak, skriver Næringsforeningen som en felles uttalelse etter møtet.

Ber om at en felles undergang vurderes på nytt

Når det gjelder tiltak på lengre sikt ønsker Næringsforeningen at Hitra Kommune og Trøndelag Fylkeskommune ser på muligheten for å finansiere en undergang, eller overgang, som favner alle som går og sykler mellom de to sidene av fylkesveien; til og fra rådhuset, skolen, barnehagen, kontorbyggene, bussholdeplassen, boligfeltene, institusjonene og idrettsparken.  Her bør det være gjerder som hindrer at man for lettvinthetens skyld krysser veien, foreslår de.

Planprogrammet for Hitra Kommune sier følgende om barn og unge, trafikk, vei, byrom og sentrums sosiale funksjon:

«Planarbeidet må se på barn og ungdoms bruk av sentrum, hva fungerer og hva er det ønskelig å endre på. Sentrum må ha leke- og møteplasser hvor barn og ungdom føler seg trygge. I tillegg må det ses på ferdsel innenfor planområdet – gangveier, snarveier og krysningspunkt må være trafikksikre og ha en god utforming.»

Slik så veien gjennom Fillan ut etter at Hitrabakstbygget ble bygd. Nå blusser debatten opp igjen om hovedveien burde flyttes ut av sentrum og legges om.

Ønsker å utvikle aktiviteten på begge sider av fylkesveien

I sin beskrivelse av Fillan sentrum poengterer de næringsdrivende at det i dag finnes det lekeplasser, aktivitetstilbud, turstier og andre møteplasser på begge sider av fylkesveien, og det er noe som bør utvikles videre. I workshops for politikere, kommuneadministrasjon, næringsdrivende og boende har det vært stor enighet om at vi ønsker å bygge en «moderne Kystlandsby» med nærhet til havet og en gjennomgående forbindelse fra havet og opp i naturen med alle de flotte turstiene, skriver de videre.

Et aktivt og attraktivt kommunesentrum som vil være viktig langs alle aksene vi jobber med – bosteds-, bedrifts- og besøksattraktivitet.

– Å snakke om for stor biltrafikk og støy og forurensning i Fillan faller på sin egen urimelighet; vi ønsker oss flere innbyggere, flere biler og mer trafikk. Det er tungtrafikken som er utfordringen, og den må vi søke å finne andre løsninger på enn å strupe et kommunesentrum i positiv utvikling.

Å legge om veien vil være ødeleggende for næringslivet og bolyst

Å legge fylkesveien utenom Fillan sentrum vil være helt ødeleggende for næringslivet, mener Næringsforeningen videre og konsekvensen av dette vil være at butikker og tilbydere av personlig service forsvinner og dermed blir det også færre som kan tenke seg å bo her.

Da blir det heller ikke attraktivt å investere i nye etableringer, som f.eks. utvidelse av Hjorten Kjøpesenter eller utbygging av boligområder. Turistene vil ikke ønske å bo på hotell i et «dødt» kommunesentrum, så Hjorten Hotell vil også falle for et slikt grep påpeker Næringsforeninga.

– Vi mener at mange som i dag stopper i Fillan for å handle vil velge å legge sine innkjøp til Orkanger, Sandstad eller Sistranda dersom fylkesveien legges utenom sentrum. Dette gjelder spesielt hytte-eiere og turister, helt avgjørende kundesegmenter for våre butikker, skriver Lundquist i sin felles uttalelese på vegne av næringslivet.

– Vi må legge enda bedre til rette for handel, service og aktivitet, ikke det motsatte.

Det er knyttet store forventninger til utviklingen av området Hitra Industripark og Kysthavn, en utvikling som vil være av helt avgjørende betydning for framtida for hitterværinger generelt mener Næringsforeningen. Hjørnestensbedriftene som etablerer seg og utvider, og andre, vil ha et stadig økende behov for kvalifisert arbeidskraft. Det samme gjelder mange andre samfunn langs norskekysten, vi kommer til å konkurrere om de «beste» tilflytterne. Da må vi ha noe å tilby som de vil ha; og det er det gjort mange undersøkelser på, påpeker de videre.

– De vil ha nærhet og kvalitet når det gjelder arbeidsplass, bosted, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, handel og tjenester. Når vi vet dette, er det vanskelig å forstå hvordan man kan foreslå slike drastiske tiltak som en flytting av veien vil være for Fillan sentrum. Vi må legge enda bedre til rette for handel, service og aktivitet, ikke det motsatte konkluderer de i sin uttalelse som oversendes kommunen til orientering i forbindelse med at denne saken igjen har blusset opp.

Må slutte å skape usikkerhet

Dette med flytting av veien ut av Fillan sentrum er en sak som har kommet opp med jevne mellomrom gjennom mange år. Hvilke signaler sender dette til omverdenen, spør Næringsforeningen videre og er bekymret for hvilke signaler dette sender videre.

– Potensielle etablerere krever langsiktighet, de vil ikke bruke penger på steder hvor utviklingen er usikker med tanke på rammebetingelser for næringslivet. Nå må vi tenke langsiktig, av hensyn til det eksisterende næringsliv og av hensyn til utviklingen i årene som kommer. Og vi må være konsekvente i vår kommunikasjon slik at vi ikke skaper usikkerhet blant de vi er avhengige av for å lykkes, avsluttes den felles uttalelsen fra Næringslivet omkring omlegging av veien i Fillan.

Annonser

Les også