- Jeg stiller meg undrende til Fylkesmannens innsigelser

Fylkesmannen vil ikke godkjenne at Sigrid driver gården som AS

Publisert: 23. juli 2018 13:30. Sist oppdatert: 24. juli 2018 9:46

Del på sosiale medier:

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Sigrid Hanssen møter motbør fra Fylkesmannen etter at teknisk komite godkjente at hun skulle få overta hjemgården Sørstua gård gjennom et aksjeselskap. Administrasjonen i Hitra var negativ til dette, men teknisk komite gikk enstemmig inn for at dette skulle tillates. Nå reiser Fylkesmannen innsigelse mot teknisk komites vedtak.

- Jeg stiller meg undrende til Fylkesmannens forsøk på inngripen i denne saken, sier leder i teknisk komite Dag willmann, etter at han ble kjent med Fylkesmannens inngripen.

Annonser

Bakgrunn for saken

Utgangspunktet for saken som egentlig burde være en gladsak for Hitra kommune er at Sigrid Hanssen som er tredje generasjons driver av Sørstua gård har søkt om konsesjon for eiendommen gjennom et heleid aksjeselskap og ikke som privatperson. Dette gir konsesjonsloven muligheter for og det er bare på Hitra gitt slik konsesjon til flere aksjeselskaper som har overtatt landbrukseiendommer de siste åra. I sitt saksframlegg konstanterer landbrukssjef Ingvild Størkersen for at konsesjon kan innvilges, avslås eller gis på slike vilkår som er nødvendig for fremme lovens formål. Det bemerkes at prisen er høy til en landbrukseiendom å være, men Hitra kommune vil ikke avslå søknaden om konsesjon ut fra prisen. Størkersen skriver at eiendommen omfattes av en godkjent reguleringsplan som også må tas med i verdivurderingen. Dette taler for at Hitra kommune kan innvilge søknaden om konsesjon, står det i saksdokumentene som ble forelagt medlemmene i teknisk komite i siste møte.

Rådmannen gir derimot en negativ innstilling som innebærer på at Sigrid Hanssen får avslag på konsesjon gjennom å kjøpe landbrukseiendommen via et aksjeselskap som hun er eneeier av. Dette var ikke teknisk komite enig i og i siste møte fremmet leder Dag Willmann et forslag som hele komiteen sluttet seg til:

«Med hjemmel i lov om konsesjon av 28. november 2003 nr. 98 §§ 1 og 9 godkjenner Teknisk komite søknaden fra Sørstua Gård AS, Tranvikveien 138, 7247 Hestvika, om konsesjon ved erverv av eiendommen Tranvikan ngnr. 104 bnr. 1 i Hitra»

Komiteen ga dermed konsesjon og Sigrid Hansen kunne lykkelig jobbe videre med planene for utviklingen av gården, noe som var godt begrunnet og argumentert i søknaden oversendt kommunen.

Sigrid Hanssen har sendt med et fyldig prospekt på hvilke planer hun har for Sørstua Gård gjennom sitt aksjeselskap med samme navn. Nå stiller Fylkesmannen spørsmål med at det søkes konsesjon gjennom et aksjeselskap med begrenset ansvar. Leder i teknisk komite Dag Willman har nå tatt kontakt med kommuneadminstrasjonen for å få ryddet opp i denne saken.

Fylkesmannen med innsigelser

I brev av 9. juli stilet til Sigrid Hanssen og med kopi til Hitra kommune, stiller Fylkesmannen en rekke spørsmål rundt teknisk komite sitt enstemmige vedtak. Fylkesmannen skriver i sitt brev til Hanssen;

«Etter vår foreløpige vurdering kan det se ut som resultatet i saken fra 26.06.2018 er i strid med etablert praksis av konsesjonsloven når det gjelder selskaper med begrenset ansvar»

Fylkesmannen henviser spesielt til avslaget gitt av Hitra kommune i forbindelse med konsesjonssøknaden til Klipperiet Holding AS som ønsket å kjøpe store areal i Hitra kommune. Dette skulle innebære at personene skal bo og drive i kommunen de har eiendommen.

Dag Willmann undrende til innsigelsen

Som komiteleder er Dag Willmann undrende til Fylkesmannens framgangsmåte i denne saken. Brevet er stilet direkte til søker og da kun med kopi til kommunen. Er det slik at fylkesmannen her ber om en forklaring på kommunens vedtak fra søker så stiller jeg meg noe undrende til det, sier Willmann da Hitra 24 forelegger han brevet vi har fått tak i. Han var på det tidspunkt ukjent med saken.

– Fylkesmannen viser til at Hitra kommune gjennom tidligere enkeltsak har fattet vedtak om at «Hitra kommune er av den formening at landbrukseiendommer primært bør eies av fysiske personer som i størst mulig grad bebor og driver sine eiendommer». Jeg mener vel i utgangspunktet at dette ikke er relevant ift. gjeldende sak for Sørstua Gård. Teknisk komites vedtak for Sørstua Gård medfører ingen praktiske endringer for driften av gården, poengterer lederen i Teknisk komite. – Samme person vil fremdeles bebo og drive gården på samme måte som før vedtaket. Dette går også frem av saksfremlegget. Endringen medfører altså kun en endring ift. at det blir et AS, eid av dagens eier/driver av gården, som blir eier av gården. Jeg kan ikke se at konsesjonslovgivningen skal være til hinder for dette. Vedtaket er derfor ikke begrunnet nærmere ut over det som står i sakspapirene.

En enstemmig komite har for øvrig sluttet seg til dette vedtaket sier lederen i teknisk som nå har tatt kontakt med kommunens administrasjon for å be om en oppklaring i dette.

Kan sette en stopper for planene for Sigrid

Sigrid Hanssen som har drevet gården i fem år fram til nå og lagt ned mye arbeid for å utvikle den og få til en fornyet drift ønsker ikke så mange kommentarer rundt dette, men mener det må være teknisk komite som må begrunne vedtaket sitt til Fylkesmannen og er litt forundret over at hun er forespurt om det fra Fytlkesmannen.

– Jeg  har stor tillit til at teknisk komite klarer å forfatte en tekst til sitt vedtak som beskriver hvorfor de endret sin innstilling til saken i teknisk komite 26. juni i år, og får formidlet dette på en god og tydelig måte til Fylkesmann innen fristen sist i august. For meg er det svært avgjørende at dette vedtaket får stå framover – jeg har investert mye tid å penger i denne gården allerede, men det er mye igjen. Uten å få orden på dette vil det være vanskelig, om ikke umulig for meg å realisere resten av mine planer – å de har jeg mange av sier Hanssen i en kommentar til avisa Hitra 24.

Ber administrasjonen rydde opp i saken

Lederen i Teknisk Komite, Dag Willmann, har før helga tatt kontakt med administrasjonen i Hitra kommune for å sikre at de nødvendige avklaringer blir ivaretatt opp mot Fylkesmannen. I et møte med assisterende rådmann Harald Hatle før helga ble det avklart at rådmannen vil ta nærmere kontakt med Fylkesmannen for opprette en dialog mellom kommune og Fylkesmann. Hitra 24 har prøvd å komme i kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen uten å få kontakt eller at de har ringt tilbake.

– Jeg har nå bedt rådmannen om å kontakte fylkesmannen for avklaringer i forhold til kommunens videre rolle i saken og avventer tilbakemelding på dette før videre oppfølging, sier leder i Teknisk komite Dag Willmann, som mener at Hitra kommunes vedtak står seg godt.

 

Annonser

Les også