Retten mente samfunnsstraff var riktig i dette tilfellet

Fylte ut NAV-meldinger bevisst feil – må betale tilbake 121.500

Publisert: 26. februar 2020 11:40.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Mens debatten går høyt om dobbelthonorarer og feilutbetalinger hos toppolitikere måtte en hitterværing nylig møte i retten for å stå til rette for å ha fylt ut meldeskjema feil og dermed fått utbetalt 121.500 kroner i dagpenger for mye. I retten innrømmet ikke den tiltalte skyld, men tingretten mente tiltalte bevisst hadde påført for få timer i jobb på meldekortet og dermed fått for mye utbetalt. I dette tilfellet har retten funnet tiltalte skyldig og idømt straff.

Saken som ble ført i Fosen Tingrett dreier seg helt tilbake til en periode i 2017, der den tiltalte hitterværingen var innvilget dagpenger etter søknad ved starten av dette året, men etter å ha kommet seg i jobb i april samme år, fortsatte tiltalte å sende meldekort der ikke alle timer i jobb ble påført. Dette gjaldt for en periode fra april til oktober dette året, og NAV ble først oppmerksom på at tiltalte hadde jobbet mye mere enn oppgitt etter at arbeidsgiver hadde sendt oversikt over utbetalt lønn og godtgjørelse for denne perioden. Lønnslipper fra arbeidsgiveren viser at tiltalte i perioden mottok både betaling for månedshyre og fridager. Retten kan ikke se at tiltaltes anførsel om at han kun var midlertidig ansatt haravgjørende betydning.

Tiltalte har forklart at han ikke meldte inn faktisk antall timer han arbeidet fordi han hadde fått beskjed fra saksbehandler i Nav om at han ikke skulle gjøre det fordi Nav på søknadstidspunktet hadde lagt til grunn en gjennomsnittlig arbeidstid på 40 timer per uke. Retten kan imidlertid ikke se hvordan dette kunne gjøre tiltalte berettiget til ikke å registrere all arbeidstid. I domsavsigelsen heter det at retten ser imidlertid bort fra at en Nav-ansatt har gitt tiltalte instruksjon om ikke å registrere alle timer, selv om han hadde arbeidet. Retten finner også å kunne se bort fra at tiltalte oppfattet situasjonen slik.

Tiltalte ble varslet om for mye utbetalt i dagpenger i brev fra Nav den 17. november 2017, der det også ble orientert om adgang til å klage, noe tiltalte valgte ikke å gjøre. Kravet på 121.500 er fortsatt ubetalt og i følge NAV sendt til inkasso.

Politiet mottok saken den 11. juni 2018 og det ble foretatt avhør av tiltalte i juli 2018. Saken ble imidlertid ikke sendt til retten før i januar 2020. Aktor har begrunnet liggetiden med dårlig saksbehandlingskapasitet, noe som ikke kan lastes tiltalte, sier retten i sin dom. Retten finner på denne bakgrunn samfunnsstraff som riktig reaksjon i denne saken og ikke ubetinget fengsel som det ellers kunne medført, og finner at tiltalte dømmes til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 30 dager. I og med at den tiltalte hitterværingen ble dømt ble han også ilagt saksomkostninger på 5000 kroner som må betales til staten.

Dommen var enstemmig.

Les også