Hitra formannskap tilrår kommunestyret om å være kritisk til omleggingen av politidistriktet slik politimester Nils Kristian Moe har foreslått.

Politimesteren vil utvide politidistriktet

Hitra vil styrke beredskapen i egen region først

Publisert: 29. november 2018 11:35.

Del på sosiale medier:

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Formannskapet er kritisk til at politidistriktet utvides geografisk uten at det medfører styrket patruljevirksomhet og at det legges opp til en bedre dekning av mannskap i øyregionen.
- Det blir store avstander med en utvidelse og da må vi påpeke at vi ikke aksepterer dette uten at kystregionen blir styrket med tilstrekkelig bemanning sa ordfører Ole Haugen, som fikk hele formannskapet med seg på det uten noen protester.

Annonser

Viktig å si fra når vi skal høres

Det er Trøndelag politidstrikt som har sendt ut et forslag på utvidelse av hele distriktet med Halsa og Rindal kommuner som er bakgrunnen for høringsuttalelsen som politikerne nå gir klar melding om. Formannskapet var opptatt av tilstrekkelig og god nok beredskap i øy- og kystregionen og spisset derfor busksapet som sendes over politiet før endelig beslutning tas.

Mange påpekte problemet med få patruljer på natt/helg og at en geografisk utvidelse nødvendigvis ville svekke beredskapen og reaksjonstiden hvis det ikke samtidig styrkes med ressurser i mannskap og patruljer på vakt.

Formannskapet foreslår derfor å sende denne høringsuttalelsen over til politiet før endelig beslutning tas der. Saken går til førstkommende kommunestyre da formannskapet mente dette ville legge ekstra tyngde bak kommunens uttalelse.

Formannskapets vedtak og uttalelse lyder slik;

Hitra kommune kan ikke gi sin støtte til den foreslåtte omorganiseringen som ligger nedfelt i høringsdokumentet fra politidistriktet Trøndelag, datert 30.08.2018.

Når Halsa kommune overføres til Orkdal lensmannsdistrikt med tjenestested Kyrksæterøra, og Rindal kommune overføres til Orkdal lensmannsdistrikt med tjenestested Orkanger, så vil det i sin konsekvens bety en nokså stor utvidelse av det geografiske dekningsområde for Orkdal lensmannsdistrikt. Og vi forstår det slik som at de nevnte kommuner overføres, uten at det følger med en overføring av politiressurser.

Fra før har vi påtalt utallige ganger det uakseptable ved at politiet er fraværende, eller i beste fall ankommer som de siste av redningsetatene, når det skjer ulykker. Som oftest forklares dette med at den eneste vakthavende politipatrulje befant seg på et helt annet sted i det som nå er blitt det nye lensmannsdistriktet.

Situasjonen og ressurstilgangen, slik den har vært, har altså vært langt unna det akseptable og forsvarlige. Skal den samme ressurssituasjonen fortsette i et distrikt som blir vesentlig utvidet, da sier det seg selv at man er langt, langt unna det som er forsvarlig og akseptabelt, men gjerne omtales som en del av en nærpolitireform.

Hitra kommune krever derfor at det lokale politiet i Øyregion blir bemannet slik at man oppfyller kravene til responstid. Og det betyr at man lokalt må tilføres bemanningsressurser som gjør det mulig med en patrulje på vakt i Øyregion til enhver tid. Og dette er fullt mulig innenfor det nasjonale målet som tilsier 2 polititjenestemenn/kvinner pr. 1.000 innbyggere.

Som et absolutt minimum av krav som må oppfylles fra og med utvidelsen av lensmannsdistriktet, så må det være 2 vakthavende politipatruljer i lensmannsdistriktet til enhver tid. Og disse må i så fall organiseres slik at den ene primært dekker en ytre del, mens den andre motsatt.

Herunder må betydningen av best mulig lokalkunnskap også bli tillagt stor vekt. Før sistnevnte minimumskrav er oppfylt, så vil Hitra kommune på det sterkeste motsette seg den foreslåtte omorganisering. Vi kan kort og godt ikke akseptere en utvikling der den aller viktigste ressursen som skal gi våre innbyggere trygghet, er den ressursen som blir mer og mer fraværende og fjern, sier formannskapet i sin uttalelelse som skal behandles i kommunestyret før den sendes over til politimesteren.

Annonser

Les også