– For 2019 har fylkestinget bevilget 321 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av vegnettet der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

– Ny vegstrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveger uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av vegen. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, sier Kipperberg.

12 km med asfalt på Hitraveiene

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 55 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

– For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

På Hitra er det fem ulike delstrekninger som skal asfalteres denne sommeren. Det er;

FV713: 2 200 meter fra Strøm til Volden
FV713: 1 345 meter fra Voldenkrysset mot Strøm
FV714: 2 932 meter i Hitratunnelen mot Sandstad.
FV714; 3 742 meter fra Kalvøya mot Sandstad
FV714: 1 950 meter Fillvatnet mot Eidsvingen

Statens Vegvesen prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard.

Slik bestemmer de hvilke strekninger som får ny asfalt

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. De gjør dette ved hjelp av laserskannere som er montert på biler som de bruker når de kjører på befaringer av hele vegnettet. Her får de ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet, sier Lunaas.

Disse målingene er grunnlaget for prioriteringene til Statens Vegvesen, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene. De innrømmer at de ikke har nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Når de da prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn i valgene

– Hvilke strekninger som får asfalt i 2019, ble planlagt høsten 2018. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere, sier Lunaas.

Steinrik og slitesterk asfalt

Asfaltsesongen starter i mai og avsluttes i september. I følge Statens Vegvesen velger de steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år i følge Vegvesenet. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år. Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort innrømmer også de som planlegger asfaltleggingen.

I år blir det derfor 12 kilometer med nytt asfaltdekke på Hitravegene, mens ingen av grusveiene på Hitra er planlagt asfaltert. Her må det tydeligvis mer ressurser til for å få gjort noe.