Salg av Volden Gård er en av sakene som skal opp i dag.

Er det viktigere å ri prinsipper enn at gårdseiendommene kan utvikles?

Skal det gis rom for at gårdsbruka skal vokse, eller bare stå til forfall

Publisert: 31. januar 2019 10:12.

Del på sosiale medier:

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Skal gårdseiendommer kun eies av privatpersoner, eller skal det åpnes for at andre selskapsformer kan få eie og utvikle eiendommene i åra framover? Det er spørsmål kommunestyret må ta en prinisippiell avgjørelse på i dag.

Annonser

Rådmannen går for avslag til to aksjeselskaper som vil kjøpe og utvikle to gårder på Hitra. Teknisk komite har sendt sakene over til kommunestyret for avgjørelse.

– Skal det kun være privatpersoner som skal få eie gårdsbruk på Hitra, setter det begrensinger og fører bare til tapere mener Sigrid Hanssen som er gårdeier og som nå ikke kommer lenger etter at Fylkesmannen underkjente kommunens vedtak.

Sigrid Hanssens firma Sørstua Gård AS fikk nei til slutt. Nå søker to nye aksjeselskap om konsesjon på Hitra-eiendommer og sakene er sendt over som prinsippdiskusjoner i Hitra kommunestyre fra Teknisk komite. Rådmannen har i sine innstillinger gått for avslag.

Et nei har gitt full stopp

Sigrid Hanssen eier Sørstua gård på Tranvikan. Den har gått i familiens eie i generasjoner og hun har overtatt på odel. For Eiendommen har hun fått regulert for utvikling til reiseliv og turisme i kombinasjon med gårdsdrift, men som privatperson har hun ikke økonomisk kapasitet til å utvikle og realisere eiendommen til fulle. Hun fikk godkjennelse for at hennes eget aksjeselskap Sørstua Gård AS skulle få kjøpe eiendommen for å drifte og utvikle den fra Hitra kommune, men dette ble overprøvd av Fylkesmannen. Nå engasjerer hun seg sterkt i diskusjonen om hvordan vi skal klare å utvikle slike eiendommer i kommunen.

– Det som engasjerer meg så sterkt i dette er at ikke kommunen ser det at «tiden går framover» og at med den må vi endre litt på praksis, for å skape utvikling, det er jo det vi ønsker – utvikling! Å da er sånne saker som nå skal opp i kommunestyret en ren vinn vinn situasjon for kommunen. Noen vil bygge og utvikle her på Hitra, oftest er det eiendommer som ligger brakk nettopp fordi landbruk alene ikke kan forsvare utvikling av eiendommene, poengterer Hanssen.

Sigrid Hanssen påpeker at all utvikling koster, og dette er noe alle vet, mener hun. Hun etterlyser at det må være mulig å tilpasse dette med selskapsløsninger som fungerer slik at det er mulig å lykkes med et begrenset og overkommelig kostnadsbilde.

– Hva skjedde etter at du fikk avslag på overdragelsen til aksjeselskapet ditt?

– For meg ble det i grunn bråstopp, jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal løse dette nå. Det er fortsatt store økonomiske løft som gjenstår for å fullføre infrastruktur, småbåthavn, naustområder og rorbuanlegg. Uten et aksjeselskap i bunn vil det være bortimot umulig å få finansiert resten av utbyggingen, i alle fall i min tid, sier hun lettere oppgitt.

Skal hun bygge videre på dette som privatperson betyr det bortimot en dobling av kostnadsbildet rent økonomisk for henne, mener Sigrid Hanssen, noe som igjen betyr at en mulig totalfinansiering utelukkes fra hennes side.

– Hva kan løse denne situasjon for deg slik at du kommer videre da?

– At Sørstua Gård AS får godkjent sin  konsesjonssøknad. En annen løsning som har vært drøftet som en mulig løsning er at områdene som benyttes til utbygging kan fradeles landbrukseiendommen, slik at Sørstua Gård AS kan kjøpe disse områdene. Dette antar jeg å være langt  vanskeligere enn å få konsesjon for Sørstua Gård AS, selv om utbyggingsomsområdet er tilpasset landbruket på eiendommen slik at ingen dyrkajord, åker eller bygningsmasse kommer i konflikt med utbyggingen, poengterer hun.

Sigrid Hanssen mener at landbruket og utbygging er uproblematisk sammen, men at det faktisk er en optimal løsning for henne. Men hun må bare få  mulighet til å gjennomføre det med virkemidler som lar seg gjennomføre. Skal landbrukseiendommer fortsatt kunne utvikles må det kunne godkjennes at de eies av aksjeselskaper, mener hun. I verste fall kan vi i stedet oppnå at jord blir liggende brakk og bygninger står til forfall.

Torsdag skal kommunestyret behandle to konsesjonsøknader som er sammenlignbare.

Prinisppavgjørelse i kommunestyret

Fylkesmannen begrunner sitt avslag til Sigrid Hanssen med at kommunen tidligere har innført praksis om å si nei til andre eierformer en private. I konsesjonsloven står det at andre eierformer kan vurderes, men nå skal altså kommunestyret se på prinsippet på nytt i to lignende saker på Hitra.

Den ene er på Norbotn gård på Fjellværsøya. Der søker Nordbotn Eiendom AS om å overta den ubebodde eiendommen. For det må de få konsesjon og eierskapet til aksjeselskapet ligger i Trondheim. Rådmannen innstiller på avslag om konsesjon da oppkjøpet begrunnes til å være fritidsformål, og at de har fått henvendelse fra lokale gårdbrukere som er i tilleggseiendom til sine egne bruk.

I saksfremstillingen står det;

– Hitra kommune er av den formening at landbrukseiendommer primært bør eies av fysiske personer som i størst mulig grad bebor og driver sine eiendommer.

Den andre saken er gårdseiendommen Volden i Barmfjorden. Her er det Åge Eriksen Holding AS, også med adresse i Trondheim som søker om konsesjon. Her foreslår rådmannen at konsesjonssøknaden avslås med begrunnelse i at landbrukseiendommer bør eies av fysiske personer. I tillegg viser rådmannen til at aksjeselskapets formål er av økonomisk art, og det ikke er forhold som er forenlig med formålet.

Kjøper sier i sin søknad at bygningsmassen er i så dårlig forfatning at de skal rives og nye bygg settes opp og driftes. Totalt ønsker de å investere over ti millioner i dette. Jordbruksareal er avtalt utleid til andre gårdbrukere.

Teknisk komite hatt hatt begge sakene til behandling og sakene kunne endt der, men med bakgrunn i at Fylkesmannen overprøvde deres vedtak om godkjennelse av salg til Sørstua Gård AS har de sendt disse to sakene over til kommunestyret for en overordnet prinsipiell avgjørelse.

Loven forbyr ikke aksjeselskap

Dag Willmann (H) som er leder i Teknisk komite er oppgitt over Fylkesmannens overprøvelse av lokale vedtak og  er uenig med fylkesmannen i at Hitra skal ha som prinsipp ikke å gi konsesjon på landbrukseiendommer til aksjeselskap.

– Lovverket sier ikke at det er forbudt for aksjeselskap ifølge Willmann. Han påpeker at slike saker er sammensatt, og det kan være grunner til å si nei til en konsesjon, men det bør ligge en frihet til å organisere driften slik at eiendommene kan utvikles og ikke bli stående til forfall.

I dag får kommunestyret dette til avgjørelse og utfallet av dette vil danne grunnlaget for framtidige vurderinger av hvordan landbrukseiendommer skal eies og driftes på Hitra.

Annonser

Les også