Hitra pensjonistparti har hatt årsmøte:

Tok opp flere tidsaktuelle saker – opptatt av veg

Publisert: 3. februar 2020 9:14.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Hitra Pensjonistparti har gjennomført årsmøte med godt oppmøte og mange gode diskusjoner forteller Jan Egil Handberg i lokalpartiet. Det var fremmet tre forslag for årsmøtet der alle ble vedtatt.

– Disse gikk i korte trekk på kommunenes muligheter for forskuttering av gang/sykkelveier og opprusting av fylkeskommunens grusveier, omlegging av fylkesvei 714 utenom Fillan sentrum og samordningen mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden for den som ønsker å jobbe ut over 67 år, forteller han.

Bofellesskap for demente og ungbo samt kommunale utlånskvoter for ungdom som ønsker å satse innen fiskeryrke ble også livlig og godt debattert.

– To av sakene, oppgradering av fylkesveier og etablering av gang og sykkelveier, samt samordningsfella, ble vedtatt oversendt som sak til partiets fylkesårsmøte. Saken om omlegging av 714 utenom Fillan sentrum blir oversendt til Hitra kommune der vi ønsker saken behandlet i det nye trafikksikkerhetsutvalget.

 Uttalelsen om omlegging av fylkesvei 714.

Pensjonistpartiet på Hitra har i flere år fokusert på den stadig økende trafikken – ikke minst all tungtransporten – gjennom Fillan sentrum. I vårt valgprogram går det klart frem at vi vil arbeide for en omlegging av fylkesvei 714 utenom Fillan for å minske trafikken gjennom sentrumsområdet. Trafikksikkerhetsmessig er dette et meget viktig tiltak spesielt med tanke på at fylkesveien i dag går ved Fillan skole der barn ofte krysser veien ved et uoversiktlig område. Det er også tidligere signalisert fra politisk hold at vi ønsker å få langt fylkesvei 714 utenom Fillan sentrum og det er foreslått en omlegging fra Eidsvatnet og over til Lakselva.

Oppgradering av fylkesveier og etablering av gang og sykkelveier oversendt fylkesårsmøtet

Fylkeskommunens kriterier for kommunenes mulighet til forskuttering av tiltak på fylkesveier må endres slik at kommunene lettere gis mulighet for forskuttering av tiltak på fylkesveier og etablering av gang og sykkelveier.

Mange av fylkeskommunens grusveier er i dag i så dårlig befatning at kommunene bør få lettere mulighet for å forskuttere en oppgradering/fast dekke. Likeledes er det mange strekninger der myke trafikanter er meget utsatt på grunn av smal og svinget vei hvor det kunne vært etablert gang og sykkelvei for å øke trafikksikkerheten til gående/syklende.

Slik kriteriene nå er utformet hindrer det kommunene å gå inn med en forskutteringsordning.

Uttalelese om samordningsfella oversendes fylkesårsmøtet

Myndighetene har i flere år oppfordret ansatte i både offentlig og privat sektor å stå lenger i jobb. Da er det vanskelig å forklare logikken bak at offentlig ansatte taper pensjon på å gjøre nettopp det.

Samordningen mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden rammer ansatt som er født mellom 1944 og 1962 på en urettferdig måte. De som ønsker å stå lenge i jobb slik norske myndigheter har oppfordret til taper pensjon for hvert år de jobber ut over 67 år.

Samordningsreglene fører til alvorlig pensjonstap for enkeltmennesker noe Pensjonistpartiet mener er fullstendig uakseptabelt.

Vi registrerer at flertallet på Stortinget allerede har stemt ned et forslag fra Senterpartiet som kunne løst saken. Det må en politisk løsning til for å få endret på dette. Foran stortingsvalget neste år er det viktig at Pensjonistpartiet synligjør at vi ønsker, i likhet med pensjonsreformen generelt, å få gjort noe med saken.

– Et godt gjennomført årsmøte.

I alt var det et godt gjennomført årsmøte forteller Jan Egil handberg i Pensjonistpartiet. Det ble også valgt nytt styre og det består nå av følgende medlemmer:

Leder Per Ervik, nestleder Synnøve Hanssen, kasserer Gunnar Andresen, sekretær Inger Sundgård og styremedlemmer Johan Harald Lervåg, Otto Jæger Lien ogJan Egil Handberg.

Les også